REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

a) Klient – każda osoba, która korzysta lub zamierza skorzystać z Serwisu,

b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą Umowę w celach

niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

c) Konto – indywidualne profil Klienta na Serwisie, zawierający jego dane, udostępniany mu

po zalogowaniu się wymagającym wpisania loginu Klienta i jego hasła, służący do

zawierania Umów za pośrednictwem Serwisu,

d) Przesyłka – paczka zawierające zakupione przez Klienta Towary,

e) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu,

f) Serwis – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa pod adresem www.airvac.pl wraz z ogółem funkcjonalności udostępnionych na niej przez Sprzedawcę,

g) Sprzedawca – AirVac Paweł Jeziółkowski z siedzibą w Chotomowie (05-123) przy ul. Świerkowej 19, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 524-251-24-27, REGON: 142032725.

h) Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Zamówienia i Umowy,

i) Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis prowadzony przez Sprzedawcę służy do dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Towarów znajdujących się w ofercie opublikowanej w Serwisie.

2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT. Ceny te nie uwzględniają natomiast kosztów doręczenia Przesyłki.

3. Właściwości Towarów opisane są w informacji o danych produktach dostępnych na Serwisie.

4. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu konieczna jest rejestracja Klienta w Serwisie. Przeglądanie zawartości Serwisu i zawarcie Umowy jest możliwe również bez rejestracji.

5. Przystąpienie do przeglądania treści Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu. Warunkiem dokonania rejestracji w Serwisie jest wyraźnie zaakceptowanie zasad korzystania z Serwisu wynikających z Regulaminu.

6. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

7. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta jeżeli:

a) cel rejestracji w Serwisie lub sposób korzystania z Serwisu jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa lub narusza prawa osób trzecich,

c) Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d) Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zablokowania Konta,

e) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

f) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu za pośrednictwem podanych przez Klienta dróg kontaktu z nim.

8. Oświadczenie o usunięciu Konta przesyłane jest na podany w przez Klienta adres e-mail.

9. Klient może w każdej chwili usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Serwisu umożliwiającej wykonanie takie operacji.

10. Usunięcie Konta pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów.

11. Kontakt z Sprzedawcą jest możliwy:

a) pod adresem poczty elektronicznej: info@airvac.pl

b) pisemnie pod adresem: ul. Świerkowa 19, 05-123 Chotomów

c) pod numerami telefonów +48 22 299 35 46, +48 796 559 499 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

a) zapewniać dostęp do sieci Internet,

b) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej, Chrome w wersji 7.0 lub nowszej, Safari 5 lub nowszą, przeglądarka internetowa powinna mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;

c) posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 px; zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 px.

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu: utrzymania sesji na Koncie Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie logować się na swoje Konto, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

3. W celu wykorzystania możliwości Serwisu w związku z wykorzystywaniem plików typu cookies Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików tego typu. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików typu cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach typu cookies znajdują się w polityce prywatności.

 

§ 4. ZAWARCIE UMOWY

1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:

a) wybrać określony Towar znajdujący się w ofercie opublikowanej na Serwisie,

b) po określeniu ilości Towarów, skorzystać z opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do podstrony podstrony „Twój koszyk”, podsumowującej zamówienie

c) wybrać opcje dostawy i formę płatności,

d) skorzystać z opcji „Przejdź do kasy” i wypełnić formularz danych osobowych znajdujących na się na podstronie „Twój koszyk”,

f) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków,

g) potwierdzić świadomość, iż zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności na rzecz Sprzedawcy,

h) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb niezbędnych dla obsługi Umowy,

i) skorzystać z opcji „Kupuję i płacę”.

2. Wypełnienie wszystkich kroków wskazanych w ust. 1 powyżej jest równoznaczne z zawarciem Umowy i zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty za Towar (w razie wyboru metody płatności przelewem na konto Sprzedawcy), zaś Sprzedawcę do wydania Towaru na rzecz Klienta.

3. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu na podstronie „Twój koszyk” potwierdzenie zawarcia Umowy, zawierające pełny opis jej stron, przedmiotu i warunków realizacji Umowy, a także numer zamówienia.

4. Umowa zawierana z wykorzystaniem Serwisu przez Konsumenta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i mają do niej zastosowanie w szczególności postanowienia § 7 Regulaminu.

§ 5. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Sposób i termin dokonywania płatności uzależniony jest od wyboru Klienta wskazanego w formularzu na podstronie „Twój koszyk”. Sprzedawca dopuszcza możliwość zapłaty przelewem na jego konto (przed nadaniem Przesyłki) lub za pobraniem (przy odbiorze Przesyłki).

2. W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedawcy obowiązkiem Klienta jest dokonanie wpłaty całości ceny wynikającej z Umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia wskazanego na potwierdzeniu zawarcia Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedawcy zapłata ceny wynikającej z Umowy powinna nastąpić w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli Klient nie uiści ceny w wyżej wymienionym terminie Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty Sprzedawca informuje Klienta, na podany przez niego adres e-mail, o otrzymaniu zapłaty i nadaniu Przesyłki.

5. W przypadku płatności za pobraniem Klient dokonuje zapłaty za Przesyłkę w momencie jej dostarczenia przez firmę kurierską lub operatora pocztowego.

6. Zawartość Przesyłki obejmuje, oprócz zamówionych Towarów, również oryginał paragonu dokumentującego ich zakup. Jeśli Klient życzy sobie otrzymania faktury, stosowne żądanie powinien zgłosić w formularzu na podstronie „Twój koszyk” wraz z podaniem wszelkich niezbędnych danych koniecznych do jej wystawienia.

§ 6. WARUNKI DOSTAWY

1. W przypadku zamówienia Towarów o wartości równej lub przekraczającej kwotę 1000,00 zł koszt dostawy Przesyłki pokrywa Sprzedawca.

2. Koszt dostawy Przesyłki niepokrywany przez Sprzedawcę jest doliczany do ceny Towarów.

3. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta w formularzu na podstronie „Twój koszyk”.

4. Przesyłka przekazywana jest do dostawcy w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy w razie wyboru metody płatności za pobraniem. Przy wyborze metody opcji płatności przelewem na konto Sprzedawcy, do podanego terminu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Sprzedawca dostarcza Przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.

6. W związku z powyższym do czasu faktycznej dostawy przesyłki należy doliczyć również czas działania ww. doręczycieli. Możliwy jest również odbiór osobisty Przesyłki.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument który zawarł Umowę z wykorzystaniem Serwisu może, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia Sprzedawcy stosownego oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie (nadanie) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy wskazany w § 2 pkt. 11, przed upływem ostatniego dnia tego terminu. W przypadku wysłania oświadczenia na adres poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy może zostać sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu lub w każdy inny sposób jednoznacznie komunikujący zamiar Konsumenta i identyfikujący Umowę, od której Konsument zamierza odstąpić.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy traktowana jest ona jako niezawarta. W związku z powyższym Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Klientowi wszystkich otrzymanych od niego płatności, w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy, zaś Konsument jest zobowiązany do odesłania Towarów objętych Umową w terminie nie późniejszym, niż 14 dni do daty poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy.

5. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, przy czym w każdym przypadku Konsument nie ponosi na rzecz Sprzedawcy żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

6. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów objętych Umową lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od Umowy koszt zwrotu Towarów do Sprzedawcy ponosi we własnym zakresie wyłącznie Konsument. Konsument odpowiada przy tym za zmniejszenie wartości Towarów, jeśli wynikło ono z korzystania z nich w sposób inny niż, było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. GWARANCJE I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca zapewnia, iż każdy Towar zakupiony w Serwisie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję jego producenta, zaś Sprzedawca dostarczy go Klientowi bez jakichkolwiek wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z przepisami o rękojmi za wady wynikającymi z art. 556 – art. 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Niezależnie od rękojmi za wady wskazanej w ust. 1 Towary oferowane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją ich producenta na zasadach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym/

3. Jeśli zakupiony Towar okaże się wadliwy Klient ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady wskazanej w ust. 1 lub skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, o której mowa w ust. 2., składając reklamację do producenta za pośrednictwem Sprzedawcy.

4. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 pkt. 11 Regulaminu. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma przy tym zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

5. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta oznacza to, iż uznał te żądania za zasadne.

6. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,

c) bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą ze strony powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania ze wskazanych wyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca oświadcza, iż jako administrator danych osobowych przekazanych mu przez Klientów, przetwarza te dane wyłącznie na potrzeby związane z zawartą Umową, zaś przetwarzanie odbywa się na warunkach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek jednocześnie niezbędne w celu założenia Konta oraz zawarcia i wykonania Umowy. W związku z powyższym odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością skorzystania z Serwisu i zawarcia Umowy.

3. Klient ma prawo w każdym czasie do dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych na zasadach przewidzianych w odrębnych regulaminach.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Każdorazowo do Umowy ma zastosowanie Regulamin obowiązujący w momencie zawarcia Umowy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 marca 2015 r.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

d) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY