PROGRAM 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLO VAC:

Program 25 letniej gwarancji Cyclo Vac obejmuje wyłącznie jednostki centralne Cyclo Vac serii Black Edition

Dołączenie do programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac jest odpłatne i wynosi 250zł brutto.

Aby wziąć udział w Programie 25 letniej gwarancji Cyclo Vac należy nie później niż 30 dni od daty zakupu jednostki centralnej przesłać na adres: kontakt@cpdp.pl poniższe dane:

  • Imię i nazwisko:
  • Adres pod którym zamontowana jest jednostka centralna:
  • Adres  e-mail:
  • Model jednostki centralnej:
  • Numer seryjny jednostki centralnej:
  • Data zakupu:

Do wiadomości należy dołączyć wyraźny skan dowodu zakupu jednostki centralnej.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo wiadomość z podanym numerem konta, na który należy wpłacić należność w wysokości 250zł brutto, która stanowi opłatę za dołączenie do Programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym w ciągu 7 dni roboczych wyślemy do Państwa listownie certyfikat potwierdzający dodanie jednostki centralnej do Programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac.

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLO VAC:

Okres gwarancji na turbinę i elementy elektryczne jednostki centralnej Cyclo Vac H615 Black Edition wynosi 25 lat od daty zakupu. Gwarancja na koszty prac serwisowych oraz koszty wysyłki jest niezmienny w stosunku do gwarancji standardowej i wynosi 3 lata od daty zakupu.

  • Podstawą do zgłaszania reklamacji w oparciu o Program 25 letniej gwarancji Cyclo Vac jest dowód zakupu jednostki centralnej oraz certyfikat potwierdzający dołączenie do Programu 25 letniej Gwarancji Cyclo Vac.
  • Rozszerzona gwarancja jest ważna jedynie w przypadku użytkowania jednostki w warunkach domowych, nie obejmuje ona użytku komercyjnego i przemysłowego.
  • Rozszerzona gwarancja traci ważność w przypadku zamontowania jednostki centralnej w innym miejscu niż miejsce pierwszego montażu lub w przypadku odsprzedaży jednostki centralnej.

W razie wątpliwości w celu uznania gwarancji Cyclo Vac zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych informacji.

Pozostałe, niewymienione wyżej warunki gwarancji obowiązujące w programie 25 letniej gwarancji Cyclo Vac są takie same jak w przypadku gwarancji standardowej i są dostępne poniżej:

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI STANDARDOWEJ:

Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie w przypadku użytku domowego. W przypadku chęci użytkowania odkurzacza w obiekcie komercyjnym lub użyteczności publicznej należy skontaktować się z Dystrybutorem w celu ustalenia szczegółów gwarancji.

OGRANICZONA GWARANCJA NA CAŁY OKRES EKSPLOATACJI:

System odkurzania  Cyclo Vac jest chroniony gwarancją obejmującą cały okres jego eksploatacji. Producent gwarantuje, że obudowa urządzenia jest wolna od wszelkich wad materiałowych i mogących powstać podczas produkcji. Gwarancja obowiązuje od momentu zakupu urządzenia, dopóki nie zmieni się pierwotny właściciel a system pozostanie w początkowym miejscu instalacji. Gwarancja obejmuje korpus i pojemnik na śmieci urządzenia.

Silniki i elementy elektryczne są objęte pełną gwarancją w przypadku odkurzaczy Cyclo Vac serii E,GS i H przez okres 10 lat, a w przypadku odkurzaczy Cyclo Vac serii DL, GX i HX przez okres 15 lat lub 750 godzin pracy w zależności które zdarzenie nastąpi szybciej.

Nasz autoryzowany punkt serwisowy bezpłatnie naprawi lub wymieni (według uznania Producenta lub Dystrybutora )wadliwą część lub części przez okres  5 lat.  Po upływie 5 lat od daty zakupu klient zobowiązany jest pokryć koszty serwisowania urządzenia.

Naprawa urządzenia objętego gwarancją i takiego, co do którego gwarancja została uznana przez Producenta lub Dystrybutora za zasadną, zostanie wykonana przez autoryzowany punkt serwisowy ciągu 14 dni roboczych. Okres ten może się przedłużyć w przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy do czasu dostarczenia tych części przez Producenta.

Gwarancja Cyclo Vac – EUROPA i inne kontynenty

Silniki i elementy elektryczne

 

Model Części Koszt prac serwisowych
Odkurzacze Cyclo Vac Seria E, GS i H 10 lat 5 lat
Odkurzacze Cyclo Vac Seria HX 15lat lub 750 godzin pracy 5 lat

 

Aby gwarancja nie straciła ważności , autoryzowany punkt serwisowy musi wszystkie naprawy wykonywać przy użyciu oryginalnych części Cyclo Vac lub Trovac. W przeciwnym razie gwarancja może ulec unieważnieniu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia niektórych części, takich jak szczotki w silniku i filtry oraz uszkodzeń powstałych (zdaniem  Dystrybutora lub Producenta) w skutek nieprawidłowego użytkowania (np.: odkurzanie pyłów budowlanych jak cement, gips, wody, popiołu itp.), wykorzystania do celów komercyjnych, braku odpowiedniej konserwacji, nieprawidłowego montażu, zaniedbania, klęsk żywiołowych, wypadków i siły wyższej.

 

TRZYLETNIA GWARANCJA NA ZALECANE* AKCESORIA CYCLO VAC:

Na wszystkie zalecane akcesoria* Cyclo Vac udzielana jest pod pewnymi warunkami trzyletnia gwarancja. Jeśli w ciągu trzech lat okaże się, że element wyposażenia dodatkowego posiada wadę fabryczną, proszę zwrócić go wraz z kopią faktury do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Cyclo Vac, a my naprawimy lub wymienimy wadliwą część zgodnie z warunkami gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie  obejmuje normalnego zużycia elementów takich, jak paski napędowe, szczotki, wałki i inne elementy, ani nieprawidłowego użytkowania. Obejmuje wyłącznie normalny użytek domowy.

*Zalecane akcesoria Cyclo Vac są wyraźnie oznaczone logotypem Cyclo Vac. Wszelkie inne akcesoria, nawet jeśli zostaną one zakupione w punkcie sprzedaży Cyclo Vac równocześnie z odkurzaczem centralnym, nie są objęte 3-letnią gwarancją.

Gwarancja obejmuje wyłącznie normalny użytek domowy. Gwarancja nie zmienia, lecz uzupełnia gwarancje wymagane prawem. Do wszelkich roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji dołączona musi zostać oryginalna faktura lub rachunek (paragon). Wszelkie zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić niniejszą gwarancję. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i połączeń telefonicznych serwisu.

Proszę zachować wszystkie dowody zapłaty (rachunek, kwit dostawy). Od daty na dowodzie zakupu należy liczyć bieg okresu gwarancyjnego. W razie konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego trzeba będzie okazać dowód zakupu. W przypadku braku dowodu zakupu okres gwarancyjny zaczyna swój bieg począwszy od daty produkcji podanej na obudowie urządzenia.

Producent i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu  jakichkolwiek ubocznych, pośrednich, wtórnych lub nadzwyczajnych szkód powstałych w wyniku użytkowania centralnego odkurzacza.